Praktiske oplysninger:

Du kan kontakte os ved hjælp af nedenstående muligheder:
 
Strandvejen 8
6000 Kolding
Se adressen på kort

Tlf. 76 32 00 10

Telefontid: kl. 08.30 - 15.00 alle hverdage

Mail: info@szocska.dk

Du kan også finde os på facebook

https://www.facebook.com/szocska.advokater.med.drive/

Eller læse hvad andre synes om vores juridiske bistand på Trustpilot:  
https://dk.trustpilot.com/review/www.szocska.dk

Bankoplysninger:

Vores bank er Middelfart Sparekasse. Vi har konto nr.: 0759 - 322 32 97 438, og ved overførsel bedes du venligst oplyse sagsnummer eller fulde navn. 

Forsikring/garanti:

Advokatfirmaet har tegnet forsikring og garanti for de enkelte advokater, jfr. § 59a i vedtægterne for Det Danske Advokatsamfund, hos Tryg Forsikring. 

Bilister:

Kommer du med bil nordfra mod syd ad motorvejen, drejer du af ved afkørsel 62 og følger skiltene mod havnen. 
Kommer du sydfra mod nord ad motorvejen, drejer du fra ved afkørsel 65 og følger ligeledes skiltene mod havnen. 

Strandvejen ligger lige før det store kryds ved Fynsvej. 

Adressen på Google maps: https://goo.gl/maps/kwFP45FYZym

Togrejsende:

Du finder os ca. 1,5 km fra banegården. Du går til venstre ved udgangen. Efter ca. 10 meter ligefrem går du til venstre gennem tunnelen, og så ligger vi ca. 1,5 km i nordøstlig retning. Man kan ligeledes tager bus nr. 6, bus nr. 7 eller bus nr. 8 fra busterminalen (ved siden af banegårdspladsen), hvilket blot tager et par minutter. 

Rejseplan med bus: https://www.rejseplanen.dk/webapp/index.html


Klageadgang

Hos Szocska A/S bestræber vi os på at leve op til kundens forventninger. Det er derfor vigtigt for os, ved opstart af en ny sag, at indgå tydelige aftaler og forventningsafstemme, så der er enighed om rammerne for vores rådgivning.

Hvis du oplever, at vores juridiske rådgivning, herunder kommunikationen, adfærd eller salæret for vores arbejde ikke lever op dine forventninger, bedes du venligst kontakte den sagsansvarlige jurist, således at I kan drøfte dette og finde frem til en fælles løsning.

Szocska A/S er underlagt Advokatsamfundets retningslinjer om god advokatskik. I reglerne er det fastlagt hvordan en advokat bør handle og hvordan salæret bør fastsættes. Reglerne om god advokatskik bestemmer tillige hvornår og hvordan der kan klages over en advokats adfærd og/eller salær.

Hvis du mod forventning oplever, at vi ikke har levet op til retningslinjerne for god advokatskik eller i øvrigt er utilfreds med vores behandling af din sag, kan du indgive en officiel klage til Advokatnævnet på:

Advokatnævnet
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Tel. 33 96 97 98
Mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Web: www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

Hvis du ønsker at læse yderligere om god advokatskik, de advokatetiske regler eller klageadgang, kan dette findes på www.advokatnaevnet.dk

Databehandling af kunders personoplysninger:

Nedenstående er Advokatfirmaet Szocska´s politik for kundedatabehandling, der skal sikre at ingen uvedkommende får adgang til vores kundedata.

Når du er kunde hos Szocska A/S behandler vi en række personlige oplysninger om dig. Vi har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik for at fortælle dig, hvordan dine data bliver behandlet.

Generelt anvender vi person- og kundeoplysninger (fx navn, adresse og dit kundeforhold hos os) for at kunne opfylde vores rådgivningsaftaler/juridisk bistand med dig.

EU’s databeskyttelsesforordning indeholder regulering af håndtering af persondata. Formålet med forordningen er at beskytte dig endnu bedre, når virksomheder og organisationer håndterer oplysninger om dig. Reglerne trådte i kraft den 25. maj 2018 og gælder for alle virksomheder og organisationer.

Hos Szocska A/S er vi dataansvarlige, og vi sikrer, at dine data behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Som dataansvarlig skal vi samtidig kunne påvise hjemmel til at behandle kundens personlige oplysninger, hvorfor vi klart skal oplyse, hvad formålet er med de personlige oplysninger, hvilke oplysninger, samt hvem vi sender oplysningerne til.

1. Personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon, mobilnummer og mailadresse
 • Evt. CVR-nummer
 • Evt. fødselsdato og evt. cpr.nr.
 • Evt. billedlegitimation til opfyldelse af hvidvaskreglerne.

Szocska A/S kontrollerer og opdaterer løbende dine data for at sikre, at de ikke er urigtige eller vildledende. I den forbindelse beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte nedenstående kontaktoplysningerne til at meddele os ændringer eller kontakte advokaten eller sekretæren tilknyttet din sag hos Szocska A/S.

Alle mail med personfølsom data, herunder cpr.nr, vil blive sendt som enten krypterede mails, sikker mail eller undladt fra mailen. Dette gælder såvel mails til kunder, modparter, offentlige myndigheder, forsikringsselskaber m.v.

2. Formål

Szocska A/S indhenter ovenstående oplysninger for at kunne administrere dit kundeforhold til os. Oplysningerne indgår i vores sagsstyringssystem således, at Szocska A/S har et overblik over sine kunder.

Oplysningerne bliver desuden brugt til at kontakte dig i forbindelse de rådgivningsydelser, Szocska A/S giver til dig som kunde og til administration og kontrol af dine oplysninger.

Vi indhenter kun data, som er relevante og nødvendige for at opfylde ovenstående formål. Vi benytter hverken dine data til andre formål eller videregiver dem til andre dataansvarlige uden at have fået dit samtykke.

3. Grundlag for behandling af personoplysninger

For at være kunde hos Szocska A/S er man forpligtet til at indsende en række oplysninger som følge af lovgivningen eller aftaleforholdet. Lovgrundlaget for Szocska A/S’ behandling er:

 • Hvidvaskloven
 • Databeskyttelsesloven

Ovenstående oplysninger bliver indhentet på baggrund af en interesseafvejning. Szocska A/S har ved interesseafvejningen taget hensyn til, at oplysningerne er nødvendige for, at Szocska A/S kan administrere vores rådgivningsydelse til dig. Desuden er der kun tale om almindelige oplysninger, som kan forventes at blive indhentet ved anmodning om advokatbistand.

Derudover er oplysningerne nødvendige for, at vi hos Szocska A/S kan levere serviceydelser til dig, og derved opfylde kundeforholdet med dig.

Idet Szocska A/S er undergivet Hvidvasklovens regler, skal vi i alle sager vedrørende transaktioner, herunder bl.a. ejendomshandler, dødsboer, virksomhedsoverdragelser indhente legitimationsoplysninger fra kunden.. Hvis kunden er et selskab skal der indhentes legitimationsoplysninger på selskabets ultimative ejere. I disse tilfælde er behandlingsgrundlaget Hvidvaskloven.

4. Samtykke

Når du beder en advokat hos Szocska A/S om hjælp til en opgave, indgår du automatisk en advokataftale, som giver os adgang til dine personoplysninger. Dette betragter vi som et samtykke til at behandle din sag.

4.1. Tilbagekaldelse af samtykke

Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage. Dog vil en sådan tilbagetrækning i det fleste tilfælde medføre at sagen ikke kan videre behandles af Szocska A/S. Szocska A/S fortsætter dog med at bruge personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde en aftale eller hvis Szocska A/S har en lovbestemt ret til at bruge personoplysningerne.

5. Sletning

Vi opbevarer dine personoplysninger i 10 år fra afslutning af sagen på grund af vores rådgiveransvar. Dog vil dine id-oplysninger blive slettet efter 5 år, jfr. reglerne i Hvidvaskloven.

6. Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesloven en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

6.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

6.2 Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger behandles hos os.

6.3 Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.4 Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

6.5. Ret til at få udleveret dine oplysninger (dataportabilitet)

Hvis Szocska A/S behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, kan du have ret til at få de oplysninger, som du selv har leveret til os, udleveret i elektronisk format.

7. Adgang til indsigelse

Såfremt du ikke ønsker, at personoplysninger om dig skal være registreret og behandles i vores edb-system, skal du rette henvendelse til kontoret indenfor 14 dage, hvor oplysningerne således kan slettes. Du skal være klar over, at Szocska A/S i dette tilfælde ikke vil videre behandle din sag jf. pkt. 4.1.

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejleledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på dataansvarlig

 • Kontaktperson:       Advokat Charlotte Szocska
 • Adresse:                 Strandvejen 8, 6000 Kolding
 • CVR:                        30829522
 • Telefonnr.:              +45 76 32 00 10
 • E-mail:                     cs@szocska.dk       
 • Website:                  www.szocska.dk