Straffesager

Advokat Charlotte Szocska er beneficieret forsvarsadvokat ved Retten i Kolding. Både advokat Charlotte Szocska og advokat Bente Karlsen rådgiver i sager af strafferetlig karakter.

Advokatkontoret behandler alle typer straffesager, og fungerer også ofte som bistandsadvokat for personer, der har været ofre for en forbrydelse. Det er vores opgave at vejlede, støtte og rådgive vores klient gennem hele sagens forløb.

Hvis du har været udsat for en forbrydelse, kan du anmode politiet eller Retten om at få en bistandsadvokat. Du har som forurettet ingen omkostninger ved at have advokat på din side, da udgifterne hertil dækkes af det offentlige.

Hvis du ved en forbrydelse er blevet påført skader af psykisk eller fysisk karakter, kan du kræve erstatning. Advokatkontoret vil hjælpe dig med at opgøre dit krav.

Forsvarsadvokat

En typisk straffesag vil forløbe ved, at retten fastsætter en dato for, hvornår sa-gen skal afgøres i retten. Til dette retsmøde vil den tiltalte, offeret, forsvarsadvo-katen, anklageren og dommeren være til stede.

Restmødet er som udgangspunkt offentligt, hvorfor alle der ønsker det, kan komme og overvære sagen.

Sagen indledes typisk med, at den tiltalte fortæller Retten sin opfattelse af sagen ved at besvare spørgsmål fra henholdsvis anklageren og forsvarsadvokaten. Dernæst er det offeret, der skal afgive sin forklaring for Retten. Er der vidner i sagen, afhøres de efterfølgende.

Når alle implicerede parter er blevet hørt, læser anklageren relevante papirer op, herunder oplysninger om tiltaltes person.

Selve retssagen afsluttes ved, at anklageren og forsvarsadvokaten procederer sagen, hvilket betyder, at vi giver Retten vores synspunkt på, hvordan sagen bør afgøres af Retten.
Når anklageren og forsvarsadvokaten er færdige med at procedere sagen, vil dommerne votere, hvilket betyder, at de afgør, hvordan sagen skal afgøres. Sagen ender med, at Retten afsiger en dom som eksempelvis kan lyde på frifindelse eller fængselsstraf.

Når dommen er afsagt, har man 14 dage til at anke sagen, hvorefter den på ny vil blive prøvet, denne gang for Landsretten. Ankes sagen ikke, står dommen ved magt.
 

Bistandsadvokat

Er du forurettet i en sag, eksempelvis fordi det er dig, der er offeret i en voldssag, voldtægtssag eller anden forbrydelse, kan du få hjælp til din sag ved en bistandsadvokat, som vil støtte og hjælpe dig gennem forløbet med afhøringer og selve retssagen.

Du kan anmode politiet eller Retten om at få en bistandsadvokat, og har som forurettet ingen omkostninger ved at have en bistandsadvokat, da udgifterne dækkes af det offentlige.

Du kan have krav på erstatning, hvis du har været udsat for en forbrydelse, og vi hjælper dig med at afgøre, om du har krav på erstatning, og i givet fald hvor me-get du kan have krav på.