Det kan lade sig gøre at udsætte en besværlig lejer - men hvordan?

Det er svært at komme af med besværlige lejere, når der ikke er tale om betalingsmisligholdelse men en anden type misligholdelse.

I et konkret tilfælde var det konstateret, at en lejer opmagasinerede uindregistrerede biler, knallerter og scootere i haven ved lejemål og diverse affald og genstande i og ved lejemålet. Udlejer havde taget billeder, der viste dette.

Der blev overfor lejeren udfærdiget påkravsskrivelse, hvori det blev oplyst lejeren, at hans adfærd var i strid med lejerens forpligtelser i lejeforholdet, hvilket andre lejere tillige havde klaget over. Lejeren blev opfordret til at fjerne de henstående uindregistrerede biler m.v. Det blev overfor lejeren gjort gældende, at lejeren vanrøgtede lejemålet, og at lejeren ikke overholdt god skik og orden, og lejeren fik således en frist til at fjerne de uindregistrerede biler m.v. og i øvrigt til at rette for sig.

Det blev oplyst lejeren, at udlejer ville ophæve, subsidiært opsige, såfremt lejeren ikke overholdt sine forpligtelser i lejeforholdet.

Da lejeren ikke rettede for sig og fjernede effekterne, fremsendte udlejer en kombineret ophævelses- og opsigelsesskrivelse i anledning af den konstaterede misligholdelse. Udlejer havde taget billeder, der viste dette.

Lejeren reagerede ikke. Efter opsigelsesfristens udløb blev sagen fremsendt og foretaget i Fogedretten i Kolding, og under fogedretssagen gjorde lejeren indsigelse mod opsigelsen.

Efter Fogedrettens kendelse blev lejeren udsat af lejemålet på baggrund af opsigelsen af lejeren.

I Fogedrettens begrundelse blev det oplyst, at påkravsskrivelsen og opsigelsesskrivelsen var fremsendt med anbefalet post til lejeren. Fogedretten lagde til grund, at brevene var kommet frem, og at opsigelsen opfyldte betingelserne efter lejelovens § 87. Fogedretten lagde endvidere til grund, at der ikke var fremsat indsigelse mod opsigelsen inden for 6 ugers fristen, hvilket bevirkede, at Fogedretten ikke kunne tage stilling til lejerens indsigelse.

Afgørelsen er et eksempel på, at det er muligt at få en besværlig lejer udsat, når denne ikke gør indsigelser overfor en opsigelse. Afgørelsen viser relevansen ved tilrettelæggelse af en sag overfor lejeren, der ikke opfylder sine forpligtelser i lejeforholdet. Lejeren skal være lovligt opsagt for, at fogedretten kan afsige kendelse som sket. Udlejer skal derfor opfylde formkravene til en opsigelse; opsigelsen skal være skriftlig, opsigelsen skal indeholde behørig indsigelsesvejledning og opsigelsen skal indeholde begrundelsen for opsigelsen.

Er dette tilfældet er opsigelsen gyldig og lejeren afskæres fra at gøre indsigelser af materiel karakter gældende, hvilket indebærer, at lejeren skal udsættes ved Fogedrettens hjælp.

Så står du med en besværlig lejer, er du meget velkommen til at kontakte os.